Allmänna villkor Monetti-Kredit

FOLKEFINANS NORGE, FILIAL SVERIGE, ORG. NO. 516404-7044 JUNI 2016.

1. Allmän information

Folkefinans AS Norge Filial Sverige (”Monetti”) erbjuder till privatpersoner kredit med individuella löptider. Kredit med löptid på över 30 dagar är avbetalningskredit. Aktuella räntor och kostnader för våra krediter finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst, samt anges i standardiserad europeisk konsumentkreditinformation vid av Monetti godkänd kreditansökan. Monetti gör en kreditprövning av samtliga ansökningar och inhämtar kreditupplysningsinformation från externa kreditupplysningsföretag.

2. Definitioner

Kredit- ett beviljat lån som Kredittagaren har rätt att nyttja.
Kredittagare- den person som har sökt eller beviljats Kredit av Monetti.
Kreditavtal- ett ramavtal som ingåtts mellan Monetti och en Kredittagare på bestämd tid och som ska omfatta dessa standardvillkor, standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (”SEKKI”), alla giltiga fakturor samt eventuella ändringar av dessa som gjorts i enlighet med dessa standardvillkor, avgiftsförteckningen.
Förfallodag - den dag en faktura senast ska vara betald, dvs pengarna ska vara Monetti tillhanda senast på förfallodagen.
Särskild avgift - utöver avgifter för Krediten får Monetti ta ut avgifter som är hänförliga till att Kredittagaren nyttjat en tilläggstjänst eller att denne inte har följt kreditvillkoren eller annan liknande omständighet (t.ex. påminnelseavgift, föreseningsavgift). Monetti får också ta ut avgifter avseende arbete med, och utlägg för, att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalade säkerheter samt för att bevaka och driva in Monettis fordran mot Kredittagaren.
Avgiftsförteckning - en förteckning som beskriver de räntor och avgifter som Kredittagaren ska betala till Monetti för den Kredit som beviljas av Monetti enligt villkoren i dessa standardvillkor, som kan ändras när som helst under kreditavtalets löptid. Avgiftsförteckningen finns tillgänglig på webbplatsen och kan även erhållas genom att kontakta kundtjänst.
Kvar att leva på- kalkyl - en hushållsekonomisk kalkyl som bygger på uppgifter om Kredittagarens samtliga inkomster, regelbundna utgifter och skuldsättning.

3. Kredit

Efter ansökan kan Kredittagaren beviljas Kredit. Monetti betalar ut Krediten till Kredittagarens bankkonto. I det fall kund har obetalda dröjsmålsavgifter eller andra resterande kostnader från föregående Kredit, sker kvittning och avdrag från utbetalning av ny Kredit.

4. Återbetalning

Krediten samt ränta och kostnader ska vara betald senast på respektive Förfallodag genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som Monetti anvisar. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om fysisk faktura ej erhållits. Förfallodag/förfallodagar och belopp anges vid kredittillfället samt på fakturan/fakturorna och anges i SEKKI. Kredittagaren ska alltid ange OCR-numret vid betalning. Om detta inte sker och Monetti inte kan identifiera betalningen kommer betalningen inte att anses ha inkommit och Kredittagaren är då skyldig att betala dröjsmålsränta.

5. Amorteringsplan

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (amorteringsplan).

6. Ränta

Kredittagaren ska betala ränta till Monetti enligt en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då Krediten lämnas är angiven på SEKKI. Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan då det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Monetti eller andra kostnadsförändringar som Monetti inte skäligen kunde förutse och begränsa när Krediten lämnades.

Kreditgivaren tillämpar ovanstående villkor även till Kredittagarens förmån. Monetti underrättar Kredittagaren om ränteändring innan den börjar gälla. Sådan underrättelse lämnas i läsbar och varaktig form som är eller görs tillgänglig för Kredittagaren.

7. Avgifter och kostnader

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala Särskild avgift till Monetti som ersättning för de kostnader Monetti har för Krediten. De Särskilda avgifter som för närvarande gäller och som Kredittagaren skall betala till Monetti finns angivna i detta Kreditavtal i punkt 26 och Monettis hemsida. Sådan avgift skall betalas när händelse eller åtgärd avgiften avser har inträffat eller blivit utförd.

Monetti får när som helst under kredittiden besluta om höjning av Särskild avgift i den mån Monettis kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Monetti underrättar Kredittagaren om avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla.

Monetti har rätt att kräva ersättning för all faktisk skada och alla faktiska kostnader som upstått vid indrivning av förfallna belopp, inklusive indrivning av betalningar som erlagts via inkasso.

8. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs skall Kredittagaren betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet inkl. upplupna avgifter till dess att full betalning har skett. Icke avdragsgill dröjsmålsränta på vid var tid förfallet belopp utgår med tre procentenheter per månad. Jämte dröjsmålsränta enligt ovan utgår en påminnelseavgift och en förseningsavgift med belopp som Monetti vid var tid allmänt tillämpar.

9. Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter en påminnelse har Monetti rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter debiteras.

10. Avräkningsordning

Vid betalning har Monetti rätt att avräkna samtliga för Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

11. Uppsägning pga betalningsdröjsmål

Monetti har rätt att säga upp Krediten till betalning vid den tidpunkt som Monetti bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,
  2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter av kreditfordringen,
  3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller
  4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin Kredit, om Kredittagaren inte genast efter uppsägningen ställer godtagbar säkerhet för Krediten. För Monettis rätt att få betalt i förtid enligt pp. 1-3 gäller en uppsägningstid på 4 veckor räknat från tidpunkten då Monetti eller dess samarbetspartner sänder meddelande därom till Kredittagaren (”Uppsägningstiden”). Monettis rätt till förtida återbetalning enligt pp. 1-3 gäller ej om Kredittagaren före utgången av Uppsägningstiden betalar samtliga förfallna belopp avseende Kreditkostnaderna.

12. Kredittagarens rätt att lösa Kredit i förtid

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala Krediten före den avtalade Förfallodagen. Vid förtida återbetalning har Monetti rätt att, utöver kreditbeloppet, kräva in den avtalade uppläggningsavgiften (vilken framgår av SEKKI) samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Vid eventuell förtidslösen av Kredit skall Kredittagaren kontakta Monetti per e-post, brev eller via telefon (se kontaktinfo i punkt 27 nedan) Vid sådan notifiering från Kredittagaren om förtidslösen ger Monetti besked om exakta betalningsuppgifter inklusive belopp att återbetala. Om Kredittagaren inte lämnar sådan notifiering kommer Monetti att placera eventuell betalning enligt befintligt lån och inte behandla sådan betalning som förtidslösen.

13. Kredittagarens rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda Kreditavtalet ska detta meddelas Monetti inom 14 kalenderdagar från dagen då Kredittagaren mottar informationen i dessa villkor samt i SEKKI. Kredittagaren skall vid utövande av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds betala tillbaka kreditbeloppet. Monetti äger rätt att därutöver, genom separat fakturering (för vilken pp. 6 - 8 ovan gäller), kräva in upplupen ränta på kreditbeloppet räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till Krediten t.o.m.den dag då kreditbeloppet återbetalats.

14. Överlåtelse av Kredit

Monetti har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran inklusive tillhörande personuppgifter enligt Kreditavtalet till annan. Kredittagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet.

15. Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta Monetti om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter.

16. Identifiering

Monetti äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även andra material relaterat till identifiering begäras, så som kompletterande bankuppgifter. Monetti äger även rätt att vidta åtgärder så som insamling av data ifrån Kredittagarens bank samt begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren.

16.1 Elektronisk legitimation

Med hjälp av Bank ID eller annan elektronisk legitimation kan Kredittagaren ingå bindande Kreditavtal med elektronisk signering hos Monetti. Viljeförklaring som lämnas med sådan elektronisk legitimation är bindande för Kredittagaren. De mellanhavanden som uppkommer genom invändningar som inte avser fel i elektronisk legitimation eller Monettis rutiner ska därför inte ställas till Monetti.

16.2 Kredittagarens åtagande

Kredittagaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sin elektronisk legitimation mot obehörigt användande. En elektronisk legitimation är personlig och får endast användas av innehavaren. Innehavaren ansvarar för hur elektronisk legitimation används och står för risken om någon obehörig använt den gentemot Monetti.

16.3 Påstått bedrägeri

Intill dess att en behörig domstol slutligt avgjort och fastställt påstått bedrägeri kommer Monetti att hålla innehavaren av personligt elektroniskt signeringsverktyg, såsom BankID, E-legitimation eller av Kreditgivaren tillhandahållen personlig PIN-kod i telefon eller liknande enhet, ansvarig som Kredittagare med fullt betalningsansvar för kreditbelopp, räntor och avgifter enligt detta Kreditavtal.

17. Övriga villkorsändringar

Monetti har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kredittagarens medgivande. Sådan ändring träder i kraft två månader efter det att Kredittagaren har underrättats om ändringen. Om Kredittagaren inte godkänner ändringen får Kredittagaren omedelbart säga upp Kreditavtalet före den dag ändringen träder i kraft. Hela det kvarvarande kreditbeloppet samt upplupen förfallen ränta förfaller då till omedelbar betalning.

18. Meddelande

Meddelande som Monetti sänder med brev till Kredittagaren skall anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till folkbokföringsadressen eller till den senaste adress Kredittagaren meddelat Monetti. Meddelande som Monetti sänder med elektroniskt textmeddelande (SMS) till Kredittagaren skall anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet om SMS:et sänts till Kredittagarens, av Monetti senast kända, mobilnummer.
Kredittagaren är medveten om och accepterar att information om Krediten, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m, kan komma att sändas ut via SMS till av Kredittagaren uppgiven mobilnummer och/eller via e-post till av Kredittagaren uppgivet e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska Kredittagaren omedelbart underrätta Monetti om det nya numret/e-postadressen.

19. Erbjudanden och kampanjer

Monetti förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, förtidslösen eller uppsägelse.

20. Behandling av personuppgifter

Monetti är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av Kredittagarens personuppgifter som Monetti utför. Monetti behandlar Kredittagarens personuppgifter elektroniskt för att:
1. Administrera och utvärdera kundförhållandet, utföra kreditprövning och processa kreditupplysningsinformation inklusive delande av uppgifter i branschgemensamma kreditregister,
2. Fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler,
3. Lämna uppgifter till myndigheter, samt marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till och processas av potentiella investorer samt Monettis samarbetspartners som t ex fakturabolag, kreditupplysningsföretag, branchorganisationer eller inkassobolag.

Monetti har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kredittagaren. Genom att Kredittagaren accepterar villkoren ger Kredittagaren sitt samtycke till att Monetti får behandla Kredittagarens uppgifter i enlighet med denna punkt.

21. Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Genom att ansöka om Kredit åtar Kredittagaren sig att vid var tid informera Monetti om Kredittagaren eller någon Kredittagaren närstående har eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land eller en funktion i ledningen i internationell organisation. Kredittagaren skall även informera om varifrån de tillgångar kommer som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen.

22. Missbruk m.m.

Monetti kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om Krediten beviljats på oriktiga förutsättningar. Monetti har rätt att polisanmäla bedrägerier och bedrägeriförsök.

23. Skyldighet att lämna uppdaterad och korrekt finansiell information

Kredittagaren skall utan dröjsmål anmäla väsentlig negativ förandring (>10%) i Kredittagarens sammanlagda finansiella situation, inklusive väsentlig negativ förändring i Kvar att leva på- kalkylen. I avsaknad av sådan uppdaterad information kommer Monetti att lägga den senast lämnade informationen i Kvar-att-leva-på-kalkylen eller liknande uppgifter till grund för eventuella framtida kreditansökningar.

24. Begränsning av Monettis ansvar

Monetti ansvarar inte för indirekt skada förutom vid konstaterat uppsåt eller grov oaktsamhet från Monettis sida. Monetti ansvarar vidare inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada hänförlig till Kredittagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller i övrigt orsakad av Kredittagarens oaktsamhet eller passivitet. Oaktat ovan är Monetti inte i något fall ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, driftstopp/tekniska problem, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför Monettis kontroll (force majeure).

25. Klagomål och tvister

Vid eventuella frågor eller klagomål kan Kredittagaren i första hand vända sig till Monettis kundtjänst: tel. 08-588 581 00 eller e-post: info@monetti.se. Kredittagaren kan vid missnöje med Monettis hantering också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden: tel. 08-555 01 700, eller per brev: Box 174, 101 23 Stockholm.

26. Avgiftsförteckning

Uppläggningsavgift: 350 svenska kronor
Fakturaavgift för 1-3 månaders Kredit: 45 svenska kronor
Fakturaavgift för 4-12 månaders Kredit: 15 svenska kronor
Förlängningsavgift: 350 svenska kronor
Förseningsavgift: 120 svenska kronor
Påminnelseavgift: 60 svenska kronor
Dröjsmålsränta: 3% per månad

27. Kontaktuppgifter Monetti

Folkefinans AS Norge Filial Sverige
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm
Telefon: 08-588 581 00
E-post: info@monetti.se

Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.