Allmänna villkor Monetti Flexilån

FOLKEFINANS NORGE, FILIAL SVERIGE, ORG. NO. 516404-7044 MARS 2021.

Parter i detta avtal är Folkefinans AS Norge Filial Sverige (”Monetti”) och Kredittagaren. Dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI), är ett avtal om konsumentkredit mellan Monetti och Kredittagaren.

1. Allmän information

Monetti erbjuder krediter till privatpersoner med individuella löptider. Aktuella räntor och kostnader för våra krediter finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundservice, samt anges i Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (”SEKKI”) vid av Monetti godkänd kreditansökan. Monetti gör en kreditprövning av samtliga ansökningar och inhämtar kreditupplysningsinformation från externa kreditupplysningsföretag.

2. Definitioner

Kredit - revolverande kontokredit med rätt för Kredittagaren att tills vidare fritt utnyttja ett kreditutrymme.

Kreditgivare - Folkefinans AS Norge filial Sverige, org.nr 516404-7044

Kredittagare - den person som har sökt eller beviljats Kredit av Monetti.

Kreditavtal - dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (”SEKKI”), är ett avtal om konsumentkredit mellan Monetti och Kredittagaren.

Förfallodag - den dag en faktura senast ska vara betald, dvs pengarna ska vara Monetti tillhanda senast på förfallodagen.

Avgiftsförteckning - en förteckning som beskriver de räntor och avgifter som Kredittagaren ska betala till Monetti för den Kredit som beviljas av Monetti enligt villkoren i dessa standardvillkor, som kan ändras i enlighet med punkt 18. Avgiftsförteckningen finns tillgänglig på webbsidan och kan även erhållas genom att kontakta kundservice.

3 - Kredit och kreditgräns

Efter ansökan kan Kredittagaren beviljas Kredit. Beviljad Kredit, med rätt för Kredittagaren att tills vidare fritt utnyttja ett kreditutrymme, betalas ut till ett svenskt bankkonto som uppgivits av Kredittagaren i ansökan. Beviljad kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild kreditprövning. När Kredittagaren begär ett uttag d.v.s. att ett belopp inom kreditutrymmet uttages, eller utnyttjas genom överföring till kunds föranmälda bankkonto, minskar kreditutrymmet med motsvarande belopp. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar kapitalskulden av Krediten med ett visst belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp.

Monetti förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren snarast underrättas om ändringen samt skälen därtill.

4 - Återbetalning och amortering

Av Kreditavtalet framgår inom vilken tid Krediten ska återbetalas till Monetti. Kredittagarens betalning av Kredit ska ske till Kreditavtalets angivna bankgiro eller genom autogiro. Monetti skickar ut en månadsavi/faktura varje månad. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Betalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Monetti tillhanda på angivet bankgiro senast på Förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna framgår lägsta belopp att betala. Kredittagaren väljer själv betalning av lägsta beloppet eller ett högre belopp:

Utnyttjad Kredit inkl. ränta och avgifter (SEK) Minimumbelopp att betala/månad (SEK):

Total skuldMinimumbelopp att betala/månad
0 – 5 000250 kr
5 001 - 10 000500 kr
10 001 - 15 000750 kr
15 001 - 20 0001 000 kr
20 001 - 30 0001 250 kr
30 001 -1 450 kr

Om utestående utnyttjat kreditbelopp inklusive ränta och avgifter understiger lägsta beloppet att betala uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor att betala vid Förfallodagen.

Kredittagaren kan när som helst betala hela Kreditbeloppet till Monetti utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter.

5 - Ränta

Kredittagaren ska betala ränta till Monetti enligt en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående kreditbelopp (kvarstående skuld inklusive påförd ränta). Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då Krediten lämnas är angiven på Kreditavtalet. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen och kapitaliseras månadsvis samt förfaller till betalning månadsvis.

Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan då det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Monetti eller andra kostnadsförändringar som Monetti inte skäligen kunde förutse och begränsa när Krediten lämnades.

Monetti tillämpar ovanstående villkor även till Kredittagarens förmån. Monetti underrättar Kredittagaren om ränteändring innan den börjar gälla. Sådan underrättelse lämnas i läsbar och varaktig form som är eller görs tillgänglig för Kredittagaren.

6 - Totala beloppet att betala

Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditbeloppet och Kredittagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kreditansökans beviljande.

7 - Avgifter och kostnader

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala Särskild avgift till Monetti som ersättning för de kostnader Monetti har för Krediten. De Särskilda avgifter som för närvarande gäller och som Kredittagaren skall betala till Monetti finns angivna i detta Kreditavtal i punkt 25 och Monettis hemsida. Sådan avgift skall betalas när händelse eller åtgärd avgiften avser har inträffat eller blivit utförd.

Kredittagare ska även vara skyldig att till Monetti betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Monettis kostnader för Krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som Monetti vid varje tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelseavgift. Monetti lämnar på begäran upplysningar om gällande avgifter. Vid uppläggning av betalningsplan (som innebär en avvikelse från ordinarie betalningsvillkor) debiteras en administrativ ändringsavgift.

Monetti får när som helst under avtalstiden besluta om höjning av Särskild avgift i den mån Monettis kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Monetti underrättar Kredittagaren om avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla enligt punkten 18 i detta Kreditavtal.

Monetti har rätt att kräva ersättning för kostnader som uppstått vid indrivning av förfallna belopp i enlighet med gällande lagstiftning.

8 - Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Kredittagaren betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Aktuell dröjsmålsränta framgår av punkt 25. Kredittagaren ska även betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav med de belopp som anges i 4 § i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller annan föreskrift som ersätter denna. Om Monetti måste driva fordran vidare till Kronofogdemyndighet och/eller domstol ska Kredittagaren ersätta Monetti för de kostnader det innebär.

9 - Medgivande till betalning via autogiro

Kredittagaren (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare (”Monetti”) för betalning till denne på Förfallodagen via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

10 - Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter en påminnelse har Monetti rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter debiteras.

11 - Avräkningsordning

Vid betalning har Monetti rätt att avräkna samtliga för Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

12 - Kreditens löptid och uppsägning av kreditavtalet

Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag. Monetti har rätt att säga upp Kreditavtalet genom kommunikation och meddelande till Kredittagaren, uppsägningstiden är två (2) månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut.

Monetti kan till exempel komma att säga upp avtalet om Kredittagaren inte har utnyttjat Krediten sedan minst ett år. Monetti äger rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan, avseende outnyttjad del av Krediten, t.ex. om Kredittagarens lämnade uppgifter vid ansökan om Kredit eller därefter visar sig felaktiga eller senare händelser motiverar ändrat ställningstagande.

13. Uppsägning pga betalningsdröjsmål

Monetti har rätt att säga upp Krediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,

  2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter av kreditfordringen,

  3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller

  4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin Kredit, om Kredittagaren inte genast efter uppsägningen ställer godtagbar säkerhet för Krediten.

För Monettis rätt att få betalt i förtid enligt pp. 1-3 gäller en uppsägningstid på fyra (4) veckor räknat från den tidpunkten då meddelandet om uppsägning kommer Kredittagaren till handa (”Uppsägningstiden”). Monettis rätt till förtida återbetalning enligt pp. 1-3 gäller ej om Kredittagaren före utgången av Uppsägningstiden betalar samtliga förfallna belopp. Om Kredittagare avlider eller försätts i konkurs förfaller hela krediten till omedelbar betalning.

14 - Kredittagarens rätt att lösa Kredit i förtid

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala i förtid. Vid återbetalning i förtid har Monetti rätt att, utöver kreditbeloppet, kräva in den avtalade uppläggningsavgiften, vilken framgår av punkten 25, samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Vid eventuell förtidslösen av Kredit skall Kredittagaren kontakta Monetti per e-post, brev eller via telefon (se kontaktinfo i punkt 26 nedan). Vid sådan upplysning från Kredittagaren om förtidslösen ger Monetti besked om exakta betalningsuppgifter inklusive belopp att återbetala. Om Kredittagaren inte lämnar sådan upplysning kommer Monetti att placera eventuell betalning enligt befintligt Kredit och inte behandla sådan betalning som förtidslösen.

15 - Kredittagarens rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda Kreditavtalet ska detta meddelas Monetti inom 14 kalenderdagar från dagen då Kredittagaren mottar informationen i Kreditavtalet. Kredittagaren skall vid utövande av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds betala tillbaka kreditbeloppet. Monetti äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på kreditbeloppet räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till Krediten t.o.m. den dag då kreditbeloppet återbetalats.

16 - Överlåtelse av Kredit

Monetti har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran inklusive tillhörande personuppgifter enligt Kreditavtalet till annan. Kredittagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet.

17 - Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta Monetti om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter.

18 - Identifiering

Monetti äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även andra material relaterat till identifiering begäras, så som kompletterande bankuppgifter. Monetti äger även rätt att vidta åtgärder så som insamling av data ifrån Kredittagarens bank samt begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren.

19 - Villkorsändring

Kreditavtalet kan när som helst ändras på grund av förändringar av lagliga, ekonomiska och affärsrelaterade krav och/eller ändringar av den tekniska miljön och/eller ändringar av produkter eller tjänsters parametrar. Processen för att göra ändringar i Kreditavtalet är följande:

Monetti meddelar Kredittagaren om de föreslagna ändringarna. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter meddelandet (såvida de inte är till nackdel för Kredittagaren eller om de beror på tillämplig rätt). I annat fall har Kredittagaren rätt att avvisa ändringarna genom att säga upp Kreditavtalet inom 30 kalenderdagar från det Kredittagaren mottog meddelandet om förändringarna med e-post eller post. I sådana fall skall Kredittagaren betala igen alla belopp som förfallit enligt de villkor i Kreditavtalet som överenskommits mellan Monetti och Kredittagaren, och Kreditavtalet upphör så snart de belopp som förfallit enligt avtalet har återbetalats. Om Kredittagaren inte begär att Monetti ska säga upp Kreditavtalet inom 30 kalenderdagar efter att meddelandet om de föreslagna ändringarna mottogs anses Kredittagaren ha accepterat de föreslagna ändringarna. I sådana fall börjar ändringarna gälla 60 kalenderdagar från den dag då Kredittagaren meddelandes om de föreslagna ändringarna.

20 - Meddelande

Meddelande som Monetti sänder med brev till Kredittagaren ska anses nå Kredittagaren senast två (2) dagar efter avsändandet om brevet sänts till folkbokföringsadressen eller till den senaste adress Kredittagaren meddelat Monetti. Meddelande som Monetti sänder med elektroniskt textmeddelande (SMS) till Kredittagaren ska anses nå Kredittagaren senast sju (7) dagar efter avsändandet om SMS:et sänts till Kredittagarens, av Monetti senast kända, mobilnummer. Kredittagaren är medveten om och accepterar att information om Krediten, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m, kan komma att sändas ut via SMS till av Kredittagaren uppgiven mobilnummer och/eller via e-post till av Kredittagaren uppgivet e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska Kredittagaren omedelbart underrätta Monetti om det nya numret/e-postadressen.

21 - Erbjudanden och kampanjer

Monetti förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, förtidslösen eller uppsägelse.

22 - Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enlig tillämplig lagstiftning. Monetti är personuppgiftsansvarig för den behandling av Kredittagarens personuppgifter som vi utför. Vi behandlar Kredittagarens personuppgifter för de ändamål och på det sätt som anges i vår personuppgiftspolicy.

23 - Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Genom att ansöka om Kredit åtar Kredittagaren sig att vid var tid informera Monetti om Kredittagaren eller någon Kredittagaren närstående har eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land eller en funktion i ledningen i internationell organisation. Kredittagaren skall även informera om varifrån de tillgångar kommer som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen.

24 - Begränsning av Monettis ansvar

Monetti är inte ansvarig för skada, som beror på omständighet utanför Monettis kontroll såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Monetti själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall inte ersättas av Monetti om denne förfarit med normal aktsamhet. Monetti ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Monettis vårdslöshet eller grova vårdslöshet.

25 - Klagomål och tvister

Vid eventuella frågor eller klagomål kan Kredittagaren i första hand vända sig till Monettis kundservice: tel. 08-588 581 00 eller e-post: info@monetti.se. Kredittagaren kan vid missnöje med Monettis hantering också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden: tel. 08-555 01 700, eller per brev: Box 174, 101 23 Stockholm.

26 - Avgiftsförteckning

AvgiftKostnad/Ränta
Uppläggningsavgift350 kr
Administrationsavgift15-45 kr
Uttagsavgift50 kr
Påminnelseavgift60 kr
Dröjsmålsränta3% per månad

27 - Kontaktuppgifter Monetti

Folkefinans AS Norge Filial Sverige
Götgatan 78
Box 4285
102 66 Stockholm
Telefon: 08-588 581 00
E-post: info@monetti.se