Allmänna villkor Monettilån

FOLKEFINANS NORGE, FILIAL SVERIGE, ORG. NO. 516404-7044 MARS 2021.

1. Allmän information

Folkefinans AS Norge Filial Sverige (”Monetti”) erbjuder krediter till privatpersoner med individuella löptider. Krediter med löptid på mer än 30 dagar är en avbetalningskredit. Aktuella räntor och kostnader för våra krediter finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundservice, samt anges i Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation vid godkänd kreditansökan. Monetti gör en kreditprövning av samtliga ansökningar och inhämtar kreditupplysningsinformation från externa kreditupplysningsföretag.

2. Definitioner

Kredit- ett beviljat lån som Kredittagaren har rätt att nyttja.
Kredittagare- den person som har sökt eller beviljats Kredit av Monetti.
Kreditavtal- dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (”SEKKI”), är ett avtal om konsumentkredit mellan Monetti och Kredittagaren.
Förfallodag - den dag en faktura senast ska vara betald, dvs pengarna ska vara Monetti tillhanda senast på förfallodagen.
Avgiftsförteckning - en förteckning som beskriver de räntor och avgifter som Kredittagaren ska betala till Monetti för den Kredit som beviljas av Monetti enligt villkoren i dessa standardvillkor, som kan ändras i enlighet med punkt 18. Avgiftsförteckningen finns tillgänglig på webbplatsen och kan även erhållas genom att kontakta kundservice.

3. Kredit

Efter ansökan kan Kredittagaren beviljas Kredit. Monetti betalar ut Krediten till Kredittagarens bankkonto. I det fall kund har obetalda dröjsmålsavgifter eller andra resterande kostnader från föregående Kredit, sker kvittning och avdrag från utbetalning av ny Kredit.

4. Återbetalning

Krediten samt ränta och kostnader ska vara betald senast på respektive Förfallodag genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som Monetti anvisar. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om fysisk faktura ej erhållits. Förfallodag/förfallodagar och belopp anges vid kredittillfället samt på fakturan/fakturorna och anges i SEKKI. Kredittagaren ska alltid ange OCR-numret vid betalning. Om detta inte sker och Monetti inte kan identifiera betalningen kommer betalningen inte att anses ha inkommit och Kredittagaren är då skyldig att betala dröjsmålsränta.

5. Förlängning av kredit

Om Monetti erbjuder förlängning för den enskilda Krediten har Kredittagaren möjlighet att förlänga det ursprungliga Kreditavtalets löptid genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen passerat. Kredittagaren kan förlänga Kreditavtalets löptid med 30 dagar åt gången endast en (1) gång per Kreditavtal. De villkor som gäller för ansökan om Kredit gäller även vid förlängning av Kreditens löptid. Den avgift som utgår för förlängning av kreditens löptid är i enlighet med vid var tid gällande prislista som avses i punkt 25. Monetti förbehåller sig rätten att inte medge en förlängning utan att behöva ange orsak. I de fall Monetti inte medger förlängning avräknas inbetalning mot samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning mot kapitalskulden sker.

6. Amorteringsplan

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (amorteringsplan).

7. Ränta

Kredittagaren ska betala ränta till Monetti enligt en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då Krediten lämnas är angiven på Kreditavtalet. Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan då det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Monetti eller andra kostnadsförändringar som Monetti inte skäligen kunde förutse och begränsa när Krediten lämnades.

Kreditgivaren tillämpar ovanstående villkor även till Kredittagarens förmån. Monetti underrättar Kredittagaren om ränteändring innan den börjar gälla. Sådan underrättelse lämnas i läsbar och varaktig form som är eller görs tillgänglig för Kredittagaren.

8. Avgifter och kostnader

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Monetti som ersättning för de kostnader Monetti har för Krediten. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som Kredittagaren ska betala till Monetti finns angivna i detta Kreditavtal i punkt 25 och Monettis hemsida. Sådan avgift ska betalas när händelse eller åtgärd avgiften avser har inträffat eller blivit utförd.

Kredittagare ska även vara skyldig att till Monetti betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Monettis kostnader för Krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som Monetti vid varje tid allmänt tillämpar. Monetti lämnar på begäran upplysningar om gällande avgifter. Vid uppläggning av betalningsplan (som innebär en avvikelse från ordinarie betalningsvillkor) debiteras en administrativ ändringsavgift. Kredittagaren ska även ersätta Monettis kostnader för att bevaka och driva in Monettis fordran.

Monetti får när som helst under avtalstiden besluta om höjning av särskild avgift i den mån Monettis kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Monetti underrättar Kredittagaren om avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla enligt punkten 18 i detta Kreditavtal.

Monetti har rätt att kräva ersättning för kostnader som uppstått vid indrivning av förfallna belopp i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Kredittagaren betala en dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Aktuell dröjsmålsränta framgår under punkt 25. Kredittagaren ska även betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav med de belopp som anges i 4 § i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller annan föreskrift som ersätter denna. Om Monetti måste driva fordran vidare till Kronofogdemyndighet och/eller domstol ska Kredittagaren ersätta Monetti för de kostnader det innebär.

10. Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter en påminnelse har Monetti rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter debiteras.

11. Avräkningsordning

Vid betalning har Monetti rätt att avräkna samtliga för Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

12. Uppsägning pga betalningsdröjsmål

Monetti har rätt att säga upp Krediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,

  2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera fakturor som förfallit vid olika tidpunkter av kreditfordringen,

  3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller

  4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin Kredit, om Kredittagaren inte genast efter uppsägningen ställer godtagbar säkerhet för Krediten.

För Monettis rätt att få betalt i förtid enligt pp. 1-3 gäller en uppsägningstid på fyra (4) veckor räknat från den tidpunkten då meddelandet om uppsägning kommer Kredittagaren till handa (”Uppsägningstiden”). Monettis rätt till förtida återbetalning enligt pp. 1-3 gäller ej om Kredittagaren före utgången av Uppsägningstiden betalar samtliga förfallna belopp. Om Kredittagare avlider eller försätts i konkurs förfaller hela krediten till omedelbar betalning.

13. Kredittagarens rätt att lösa Kredit i förtid

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala Krediten före den avtalade Förfallodagen. Vid återbetalning i förtid har Monetti rätt att, utöver kreditbeloppet, kräva in den avtalade uppläggningsavgiften vilken framgår under punkten 25 samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Vid eventuell förtidslösen av Kredit skall Kredittagaren kontakta Monetti per e-post, brev eller via telefon (se kontaktinfo i punkt 26 nedan) Vid sådan upplysning från Kredittagaren om förtidslösen ger Monetti besked om exakta betalningsuppgifter inklusive belopp att återbetala. Om Kredittagaren inte lämnar sådan upplysning kommer Monetti att placera eventuell betalning enligt befintligt lån och inte behandla sådan betalning som förtidslösen.

14. Kredittagarens rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda Kreditavtalet ska detta meddelas Monetti inom 14 kalenderdagar från dagen då Kredittagaren mottar informationen i dessa villkor samt i Kreditavtalet. Kredittagaren skall vid utövande av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds betala tillbaka kreditbeloppet. Monetti äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på kreditbeloppet räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till Krediten t.o.m.den dag då kreditbeloppet återbetalats.

15. Överlåtelse av Kredit

Monetti har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran inklusive tillhörande personuppgifter enligt Kreditavtalet till annan. Kredittagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet.

16. Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta Monetti om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter.

17. Identifiering

Monetti äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även andra material relaterat till identifiering begäras, så som kompletterande bankuppgifter. Monetti äger även rätt att vidta åtgärder så som insamling av data ifrån Kredittagarens bank samt begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren.

18. Villkorsändringar

Kreditavtalet kan när som helst ändras på grund av förändringar av lagliga, ekonomiska och affärsrelaterade krav och/eller ändringar av den tekniska miljön och/eller ändringar av produkter eller tjänsters parametrar. Processen för att göra ändringar i Kreditavtalet är följande:

Monetti meddelar Kredittagaren om de föreslagna ändringarna. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter meddelandet (såvida de inte är till nackdel för Kredittagaren eller om de beror på tillämplig rätt). I annat fall har Kredittagaren rätt att avvisa ändringarna genom att säga upp Kreditavtalet inom 30 kalenderdagar från det Kredittagaren mottog meddelandet om förändringarna med e-post eller post. I sådana fall skall Kredittagaren betala igen alla belopp som förfallit enligt de villkor i Kreditavtalet som överenskommits mellan Monetti och Kredittagaren, och Kreditavtalet upphör så snart de belopp som förfallit enligt avtalet har återbetalats. Om Kredittagaren inte begär att Monetti ska säga upp Kreditavtalet inom 30 kalenderdagar efter att meddelandet om de föreslagna ändringarna mottogs anses Kredittagaren ha accepterat de föreslagna ändringarna. I sådana fall börjar ändringarna gälla 60 kalenderdagar från den dag då Kredittagaren meddelandes om de föreslagna ändringarna.

19. Meddelande

Meddelande som Monetti sänder med brev till Kredittagaren ska anses nå Kredittagaren senast två (2) dagar efter avsändandet om brevet sänts till folkbokföringsadressen eller till den senaste adress Kredittagaren meddelat Monetti. Meddelande som Monetti sänder med elektroniskt textmeddelande (SMS) till Kredittagaren ska anses nå Kredittagaren senast sju (7) dagar efter avsändandet om SMS:et sänts till Kredittagarens, av Monetti senast kända, mobilnummer.

Kredittagaren är medveten om och accepterar att information om Krediten, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m, kan komma att sändas ut via SMS till av Kredittagaren uppgivet mobilnummer och/eller via e-post till av Kredittagaren uppgivet e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska Kredittagaren omedelbart underrätta Monetti om det nya numret/e-postadressen.

20. Erbjudanden och kampanjer

Monetti förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, förtidslösen eller uppsägelse.

21. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar Kredittagarens personuppgifter enlig tillämplig lagstiftning. Monetti är personuppgiftsansvarig för den behandling av låntagarens personuppgifter som vi utför. Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på det sätt som anges i vår personuppgiftspolicy.

22. Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Genom att ansöka om Kredit åtar Kredittagaren sig att vid var tid informera Monetti om Kredittagaren eller någon Kredittagaren närstående har eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land eller en funktion i ledningen i internationell organisation. Kredittagaren skall även informera om varifrån de tillgångar kommer som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen.

23. Begränsning av Monettis ansvar

Monetti är inte ansvarig för skada, som beror på omständighet utanför Monettis kontroll såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Monetti själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall inte ersättas av Monetti om denne förfarit med normal aktsamhet. Monetti ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Monettis vårdslöshet eller grova vårdslöshet.

24. Klagomål och tvister

Vid eventuella frågor eller klagomål kan Kredittagaren i första hand vända sig till Monettis kundservice: tel. 08-588 581 00 eller e-post: info@monetti.se. Kredittagaren kan vid missnöje med Monettis hantering också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden: tel. 08-555 01 700, eller per brev: Box 174, 101 23 Stockholm.

25. Avgiftsförteckning

Uppläggningsavgift: 350 svenska kronor
Administrationsavgift: 45 svenska kronor
Förlängningsavgift: 350 svenska kronor
Påminnelseavgift: 60 svenska kronor
Dröjsmålsränta: 3% per månad

27. Kontaktuppgifter Monetti

Folkefinans AS Norge Filial Sverige
Götgatan 78
Box 4285
102 66 Stockholm
Telefon: 08-588 581 00
E-post: info@monetti.se